workRape it all!

Rape it all!

Prostorová instalace | 2010
520 x 200 cm, tvrzený polystyren

Instalaci Rape it all! tvoří velké množství drobných trojrozměrných fragmentů, nepravidelně rozesetých po celé ploše stěny. Poukazuje na významné proměny krajiny, ke kterým u nás dochází na pozadí vývoje současné společnosti.

Prostředí a krajinu chápu jako neustále se měnící strukturu, zcela spjatou s historií člověka. Charakter této kulturní krajiny je tedy především odrazem vzájemného lidského i přírodního působení; na našem území nemá krajina žádnou “původní“ či „nedotčenou” podobu.
Přesto se domnívám, že mnohé transformace, kterými dnešní česká a evropská krajina prostupuje, jsou problematické. Je to především přílišná fragmentace prostředí způsobená nadměrnou, nesouvislou a prudkou zástavbou. Vedle negativních ekologických důsledků (rozmělňování životních prostor, rozsáhlé zpevňování ploch, zvýšená doprava, úbytek zemědělské půdy) dochází i k trvalé změně krajinného rázu a úbytku veřejně přístupných míst pro člověka. Většinou se tak děje bez ohledu na dosavadní zastoupené hodnoty území.

Po vizuální stránce se v instalaci inspiruji typickým vzhledem urbanistických modelů, které bývají tvořeny množstvím jednoduchých monobarevných geometrických objektů bez výraznějších detailů, komponující celkový model města, čtvrti apod. Instalace Rape it all! je tvořena téměř tisícem objektů o velikostech od 17x17 mm do 80x60 mm v tloušťce 10-70 mm. Vzhled většiny objektů je odvozen z obecných půdorysů skladových hal a jim podobných staveb. Některé jsou varianty seříznuté tak, aby tvořily hrany nápisu, který se v instalaci skrývá a nemusí být na první pohled jasně patrný. RAPE IT ALL! Rape v překladu znamená znásilnit, zneužít či vyplenit. Lze přeložit též přeneseně ve smyslu znehodnocení krajiny.
Množství fragmentů jsem chtěl připodobnit k nadměrné chaotické zástavbě volné krajiny a veřejného prostoru a vytvořit jakýsi fiktivní model urbanizované krajiny. Objekty jsou však instalovány svisle na stěně, takže s několikametrovým odstupem můžeme vidět instalaci jako text.
Nápis je útočný, ovšem stejně tak, jak mohou být kdejaké marketingové či developerské strategie. Použití agresivního sloganu, je tedy podle mého názoru přiměřené; navíc je v kontrastu s jemným a abstraktním celkovým podáním instalace. Zvolený materiál je vhodný díky snadnosti zpracování, dostupnosti i nízké hmotnosti. Tvrzený polystyren je využíván jak pro architektonické a urbanistické modely, tak při samotné stavbě, což mi vzhledem k tématu práce přijde příhodné. Celou instalaci jsem chtěl zhotovit bez evidentního ohraničení vytvářející rám díla. Proto jsou všechny výřezy instalovány na svá předem určená místa na stěně jednotlivě.

http://gef.cz/

zpět